Vedtekter

Skrevet av Styret den 09 april 2019

Vedtekter for Blackbird Modellflyklubb.
Vedtatt av årsmøtet holdt på Haver den 28.05.2018

§1 Navn, eierforhold etc.
Klubbens navn er Blackbird Modellflyklubb.
Klubben er selveiende. Det betyr at ingen kan disponere foreningens formue, har krav på
utdeling av overskudd eller hefter for gjeld.

Klubben er hjemmehørende i Frogn kommune.
 
§ 2 Formål
Blackbird Modellflyklubb er en modellflyklubb for modellflyinteresserte primært fra Follo.  
Med modellfly menes modellfly, modellhelikopter og modelldroner etter definisjoner gitt av
Luftfartstilsynet.
Blackbird Modellflyklubb skal:
- Legge til rette for modellflyaktiviteter i Follo.
- Arbeide for å spre interessen for modellflyaktiviteter.
- Arbeide for et godt og sunt miljø rundt klubbens aktiviteter.
- Arbeide for gode forhold for modellflyging, gjennom blant annet å sørge for at
klubbens anlegg, utstyr og flystriper holdes i hevd og i god stand.

§ 3 Organisatorisk tilknytning
Blackbird Modellflyklubb er en frittstående klubb, uten binding til andre organisasjoner.
Denne bestemmelsen kan endres etter vedtak med simpelt flertall på årsmøtet.  
Uten binding til andre organisasjoner innebærer ikke at registrering i Brønnøysundregistrene ikke kan skje.
 
§ 4 Medlemmer Blackbird Modellflyklubb
Medlemskap i Blackbird Modellflyklubb er primært for modellflyinteresserte i Follo og
nærmeste omegn. Men klubben er også åpen for interesserte fra andre distrikter.
Det er ingen aldersgrense for medlemskap i klubben, men for å fly modellfly på klubbens
områder, må piloten eller eleven ha fylt 12 år.
 
§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i klubben.

§ 6 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis i januar hvert år.
Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre
rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av klubben og nektes å bruke klubbens
flystripe(r). Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan ikke motta honorar for sitt arbeid i klubben, men kan motta refusjon for
faktiske utgifter. Refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av klubbens regnskap.

§ 8 Årsmøte
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet.  
Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april. Styret innkaller til årsmøtet med 1 måneds
varsel med skriftlig melding til medlemmene. Som skriftlig melding menes brev og/eller
epost.
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende seinest 2 uker før
årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene seinest 1 uke før
årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer til å være til
stede på årsmøtet.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med de medlemmer som møter. Ingen har mer enn en
stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Hvis ikke noe annet er bestemt,
skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med simpelt flertall. Blanke stemmer skal
anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet gjelder det som leder har stemt for.

§ 9 Årsmøtets oppgaver  
1. Årsmøtet skal:
2. Godkjenne Blackbird Modellflyklubb`s årsmelding.
3. Godkjenne Blackbird Modellflyklubb`s regnskap i revidert stand.
4. Behandle innkomne forslag.
 
5. Fastsette kontingenten.
6. Vedta Blackbird Modellflyklubb `s budsjett.
7. Velge leder, kasserer, styremedlemmer, revisorer og valgkomite.

§ 10 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter skal holdes når styret bestemmer det, eller når minst en tredjedel
av medlemmene krever det.
Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter

§ 11 Styret
Blackbird Modellflyklubb ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom
årsmøtene.
Styret skal bestå av leder, kasserer og 5 styremedlemmer.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Sørge for at klubbens regelverk blir etterlevd og at de blir revidert når styret finner
det nødvendig.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Blackbird Modellflyklubb`s økonomi.
4. Planlegge klubbens stevner og samlinger gjennom året.
5. Sørge for at klubbens anlegg og maskinpark vedlikeholdes. Og ved behov, skifte ut
materiell og maskiner.
6. Innkalle til dugnader.
7. Sette opp snøbrøytelister.
8. Som hovedregel ha et styremøte i måneden.
9. Representere Blackbird-RC Follo utad, fortrinnsvis ved leder.
Leder innkaller til styremøter i henhold til vedtatt terminliste og ved behov for ekstra
styremøter. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til
stede. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som leder har stemt
for.

§ 12 Vedtektsendringer
1. Endringer i disse vedtekter bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte
etter å ha vært på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
2. Endringer av §3 kan endres med simpelt flertall.
3. §13 kan ikke endres.

§ 13 Oppløsning
Oppløsning av Blackbird Modellflyklubb kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte 3
måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaks med 2/3 flertall.

Søk
Besøk
Vi har 2 gjester her nå
No images

bilde