Blackbird Modellflyklubb

-legger til rette for modellflyaktiviteter i Follo

Årsmøte

Protokoll Årsmøte i              

Blackbird Modellflykubb 2022  

  

Lørdag den 30.04.2021 kl. 13:00 på Haver

   

1.Leder Brede Skaden ønsket velkommen 

2. Velge møteleder og referent

Espen valgt til referent og Ingolf ble møteleder

3. Godkjenne de stemmeberettigede  

10 fremmøtte, alle med stemmerett

4. Godkjenne innkalling og sakliste 

Godkjent uten merknad 

5. Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Geir Nicklasson og Bjarte Knoph

6. Behandle klubbens årsberetning for 2021  

Godkjent uten merknad 

7. Behandle klubbens regnskap i revidert stand for  2021

Godkjent uten merknad 

8. Behandle eventuelle innkomne forslag og saker 

Ingen innkomne forslag

9. Fastsette medlemskontingent for 2023  

Styrets forslag vedtatt, ingen endring 600,- for senior og 300,- for junior

10.Vedta budsjett for 2022. 

Budsjettet vedtatt

11.  Følgende ble valgt ved akklamasjon:  

Leder – Brede Skaden

Kasserer – Espen Melvold

5 styremedlemmer

Trond Kristiansen

Ingolf Kristiansen

Kjell Mangset

Geir Nicklasson

Hugo Berthelsen

Revisor for regnskapet for 2022

Øyvind Ødegård gjenvalgt

Valgkomite med 2 medlemmer 

Styret utpeker Valgkomite ila året, da ingen på årsmøtet meldte seg.

Referent Espen Melvold