Blackbird Modellflyklubb

-legger til rette for modellflyaktiviteter i Follo

Regelverk

 Reglement for Blackbird Modellflyklubb

1. Generelt.

1. Alle brukere av Blackbirds modellflyplasser plikter å gjøre seg kjent med dette reglementet.

2. Alle medlemmer av Blackbird Modellflyklubb, kan benytte Haver modellflyplass.

3. Gjesteflyging kan bare skje sammen med et medlem av Blackbird. Kun en gjest pr. medlem. Blackbirds medlemmer skal prioriteres ved stor pågang.

2. Flytider og adgang til Haver modellflyplass. 

1.    Mandag – Lørdag :                        fra kl. 10:00 til kl. 22:00

2.    Søn- og helligdager (røde dager) : fra kl. 13:00 til kl. 22:00

      · Alle må respektere flyplassreglementet som først tillater flyvning etter kl. 13:00 på søn- og helligdager (røde dager).

Overtredelser kan medføre problemer med vårt leieforhold 

3. All kjøring gjennom gårdsplassen til grunneier må skje med stor forsiktighet, og i tilnærmet gangfart! Ta hensyn til at barn leker der, og at dyr ferdes.

4. Kjøring inn til flyplassen er ikke tillatt under teleløsning.

3. Sikkerhet.

1.All flyging skal skje på en så sikker måte som mulig slik at uhell og ulykker er brakt til et minimum.

2. Det kan være maksimum 3 fly i lufta samtidig. ( Gjelder ikke seilfly). Dersom ett eller to fly allerede flyr skal man spørre om å få ta av. De som flyr skal stå sammen for å kunne kommunisere med hverandre. Det skal alltid varsles klart og tydelig ved take off, landing, low pass og manøvre som krever spesiell oppmerksomhet.

3.Flygeren skal gjøre seg kjent med flyplassens flysoner. Det er ikke tillatt å fly over depotet og parkeringsplassen.

Flyging sør for rullebanen, sør for eika ved adkomstveien, er forbudt for annet enn take off og landing. Området er merket med skravering på kart som finnes på plassen i tillegg til kart lagt ut på klubbens hjemmeside.

4. Helikopterflyging skal skje på nordenden av flyplassen.

5.Oppstart av fly skal skje i depotet på oppstartsbordene, hvis det er fullt må man ha hjelp til å holde og sikre flyet. Personer skal så vidt mulig holde seg bak roterende propell, ikke foran eller ved siden.

6. Det er ikke tillatt å bruke verandaen til depotviksomhet, heller ikke “mekkeplass” hverken for fly, helikopter og annet utstyr.

7. Nedre aldergrense for flyging er 12 år.

4. Skoling.

1. Instruktør ved skoleflyging skal være en erfaren modellflyger og  være godkjent av styret.

2. Skoling skal i hovedsak skje med elevenes egne fly.

3. Eleven er selv ansvarlig for å ha forsikring som dekker skader på personer og eiendom.

4. Klubben eller instruktørene kan ikke gjøres ansvarlige for skade som eleven har forårsaket på personer eller eiendom.

5. Eleven plikter å gjøre seg kjent med klubbens reglement. Instruktør sørger for å gjøre elven oppmerksom på dette.

6.Inntekter fra skolingen tilfaller klubben. 

7. Nedre aldersgrense for skoling og flyging er 12 år.

5. Støydemping og støy.

1. Det henstilles til alle å støydempe modellene sine på best mulig måte. Styret har vedtatt støybegrensninger for de modeller som benyttes på Haver modellflyplass. 

2. Støygrensen er 81dbA på 10 meters avstand. Målingen foretas med modellen i hoftehøyde, og måles med propellen mot måleapparatet, bakfra og fra begge sider. Ved vind måles det mot vinden og fra vinden. Måleresultatet er gjennomsnittet av de høyeste målingene i motvind og medvind.

3. Målingen foretas på oppmerket sted.

4. Støymåling og godkjenning kan bare foretas av styremedlemmer.

5. Godkjent modell utstyres med godkjenningsmerke og protokollføres av styret. Sertifikat utstedes til eier av modellen.

6. Ved endring av motor, eksospotte og/eller propell, opphører godkjenningen, og modellen må godkjennes på nytt.

6. Ansvar og forsikring.

Styret skal arbeide for at flyging på Blackbirds modellflyplasser og arrangementer kan foregå på en trygg og sikker måte.

1. Alt opphold og all aktivitet på Blackbirds modellflyplasser og arrangementer, er på eget ansvar!

2. Medlemskap i Blackbird Modellflyklubb inkluderer IKKE ansvarsforsikring. Dette betyr at alle som oppholder seg og/eller flyr modell-fly/helikopter på Blackbirds modellflyplasser og arrangementer, har ansvar for sin egen og andres sikkerhet. 

3. Alle medlemmer oppfordres til å undersøke med sitt eget forsikringsselskap om ”Hjemforsikringen” dekker ansvar ved flyging av modellfly og/eller helikopter.

4. Alle er pliktige til å følge klubbens sikkerhetsregler.

5. Styret, eller medlemmer av styret i Blackbird Modellflyklubb, kan ikke gjøres ansvarlig for skader som medlemmer eller gjester påfører personer og/eller eiendom.

6. Blackbird Modellflyklubb kan ikke gjøres ansvarlig for skader som medlemmer eller gjester påfører personer og/eller eiendom.

Haver, den 08. november 2019

Styret